Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia o godznie 18.00 w mieszczącym się w siedzibie Klubu Park Clubie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Pierwszy termin zebrania - 18 kwietnia godz. 18.00, drugi termin zebrania 18 kwietnia godz. 18.15.

Proponowany porządek zebrania:

1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności zebrania

2.     Powołanie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodniczącego (prowadzącego)

3.     Powołanie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Wyborczej

·        Uchwał i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności obrad

8.     Sprawozdanie Zarządu AB za lata 2018 – 2022 oraz sprawozdanie finansowe za 2022

9.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

10. Dyskusja

11. Głosowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2022

12. Zgłoszenie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz AB

13. Wybory do władz AB

14. Przerwa

15. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną

16. Wolne głosy i wnioski

17. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania

18. Zamknięcie obrad.

 

postheadericon Wysokość składki członkowskiej na 2023 rok

Informujemy, że Zarząd Automobilklubu Bydgoskiego na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2023 roku ustalił wysokość składki członkowskiej w roku 2023 na 90 zł. Dodatkowo ustalono, że od dnia 25 stycznia w każdą środę miesiąca (bez dni świątecznych) w godzinach 15.00 - 18.00 biuro Klubu będzie otwarte i będzie można wypić kawę, herbatę a przy okazji załatwić wszelkie klubowe sprawy.

Serdecznie zapraszamy.

 

postheadericon Biuro Klubu nieczynne

Informujemy, że w miesiącach lipcu i sierpniu biuro Automobilklubu Bydgoskiego będzie nieczynne. W sprawach klubowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 505 060 222. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 14 marca 2022 roku, zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 29 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu, protokó? z poprzedniego zebrania oraz projekty uchwa? znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

 

1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

- cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2021 rok oraz podj?cie innych uchwa?

2.     Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.     Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Uchwa? i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.     Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2021

9.     Przedstawienie wyniku finansowego Klubu za 2021

10. Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz innych uchwa?

12. Dyskusja nad projektem uchwa?

13. G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2021 i innych uchwa?

14. Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15. Wolne g?osy i wnioski

16. Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

17. Zamkni?cie obrad

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 15 czerwca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o ponownym zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 30 czerwca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

 

1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

- cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2019 rok

2.     Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.     Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Uchwa? i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.     Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2019

9.     Przedstawienie wyniku finansowego Klubu za 2019

10. Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12. Dyskusja nad projektem uchwa?y

13. G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019

14. Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15. Wolne g?osy i wnioski

16. Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

17. Zamkni?cie obrad