Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

Nasi Klubowi koledzy Pawe? Oleszak i Pawe? Oleszak Junior w miniony weekend wywalczyli 5 miejsca w kat. post 45 oraz post 60 w I Rundzie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych kat. motocykle. Serdeczne gratulacje a my co? czujemy ?e w tym sezonie b?dzie walka o podium klasyfikacji ko?cowej... Szersza relacja ju? wkrótce.

 

postheadericon WYBRANO W?ADZE KLUBU NA NOW? KADENCJ? (wpis z dnia 22.03.2018)

W dniu 17 marca w mieszcz?cym si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego Park Clubie odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybrocze Cz?onków naszego Klubu. Tradycyjnie jak co roku Zarz?d przedstawi? sprawozdanie z podejmowanych i realizowanych dzia?a?, Komisja Rewizyjna przedstawi?a sprawozdanie ze swoich prac oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Dodatkowo zgodnie z naszym statutem po trwaj?cej cztery lata kadencji nast?pi? wybór nowych w?adz Klubu. Dodatkowo w dniu wczorajszym (21.03.2018) zgodnie ze Statutem Klubu oraz regulaminem Walnego Zebrania odby?o si? pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarz?du na którym wybrano prezesa oraz osoby funkcyjne. W latach 2018-2022 poszczególne funkcje pe?ni? b?d?:

Jacek Kociszewski - Prezes

Wojciech Laskowski - Wiceprezes

Arkadiusz Niespodzi?ski - Sekretarz

Pawe? Pa?czy?ski - Skarbnik

Ryszard Cyrankowski - Cz?onek Zarz?du

Stanis?aw Kosowski - Cz?onek Zarz?du

Adam Ellert - Cz?onek Zarz?du.

Nowo wybranemi i ukonstytuowanemu Zarz?dowi ?yczymy wielu sukcesów w pracy na rzecz Klubu.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego mia?a miejsce dodatkowa uroczysto??. Po wielu latach aktywnej pracy, w tym pe?nienia funkcji Przewodnicz?cej Komisji Rewizyjnej z dzia?ania zrezygnowa?a kol. Urszula Weso?ek. Jej rezygnacja spowodowana by?a sprawami prywatnymi. W zwi?zku z tym ust?puj?cy Zarz?d wnioskowa? do Walnego Zebrania o nadanie Cz?onkostwa Honorowego Automobilklubu Bydgoskiego Urszuli Weso?ek, a obecni na zebraniu cz?onkowie podj?li jednog?o?nie uchwa?? o nadaniu Cz?onkostwa Honorowego. Z tego miejsca jeszczce raz serdecznie dzi?kujemu Uli za wiele lat pracy, za wiele ciekawych pomys?ów i podpowiedzi. Mamy nadziej?, ?e pomimo wycofania si? z aktywnego dzia?ania w Klubie b?dziemy mogli w sytuacjach tego wymagaj?cych skorzysta? w do?wiadczenia Uli Weso?ek.

Bardzo dzi?kujemy cz?onkom Klubu za udzia? w zebraniu!!!

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY ODWO?ANY (wpis z dnia 14.03.2018)

Z przykro?ci? musimy poinformowa?, ?e planowane na 17 marca zawody Bydgoski Mistrz Kierownicy zostaj? odwo?ane. Nasza decyzja spowodowana jest bardzo ma?ym zainteresowaniem uczestnictwem w imprezie. Na dzie? og?oszenia komunikatu zg?oszonych do zawodów by?o 12 uczestników. Obiecujemy, ?e bardzo dok?adnie przeanalizujemy zaistnia?? sytuacj? i postaramy si? z niej wyci?gn?? stosowne wnioski, a wszystkim mi?o?nikom szybkiej jazdy zaproponowa? kolejny, bardziej dogodny termin.

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY 2 EDYCJA (wpis z dnia 6.03.2018)

Serdecznie zapraszamy na kolejn? edycj? zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. Zawody odb?d? si? 17 marca od godz. 8.00 na terenie bydgoskiego kartodromu. Zapraszamy wszystkich posiadaczy pojazdów - wystarczy kask i ch?? rywalizacji.

Formularz zg?osze?

Lista uczestników

Regulamin imprezy

W razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontakt telefoniczny (52 3226246) lub za pomoc? poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

DO ZOBACZENIA!!!

 

postheadericon Walne Zebranie Sprawozddawczo-Wyborcze (wpis z dnia 2.03.2018)

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 1 marca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wybroczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 17 marca o godz. 16.00 w I terminie oraz 16.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20.06.1997 (Dz. Ustaw 2012 r., poz. 1137 z pó?niejszymi zmianami) nowe osoby kandyduj?ce do w?adz AB (Zarz?d i Komisja Rewizyjna) obowi?zani s? najpó?niej do chwili zg?oszenia kandydatury do przed?o?enia Prezydium Walnego Zebrania o?wiadczenia o niekaralno?ci.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczy Cz?onków tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

2.      Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.      Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.      Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.      Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.      Wybory Komisji:

       - Mandatowo-Skrutacyjnej

       - Wyborczej

       - Uchwa? i Wniosków

7.    Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.  Sprawozdanie Zarz?du AB za lata 2014 – 2017 oraz sprawozdanie finansowe za 2017 i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9.      Udzielenie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi

10.  Dyskusja

11.  G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2017

12.  Zg?oszenie przez Komisj? Wyborcz? kandydatów do w?adz AB

13.  Wybory do w?adz AB

14.  Przerwa

15.  Og?oszenie wyników wyborów przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

16.  Wolne g?osy i wnioski

17.  Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

18. Zamkni?cie obrad