Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY ODWO?ANY (wpis z dnia 14.03.2018)

Z przykro?ci? musimy poinformowa?, ?e planowane na 17 marca zawody Bydgoski Mistrz Kierownicy zostaj? odwo?ane. Nasza decyzja spowodowana jest bardzo ma?ym zainteresowaniem uczestnictwem w imprezie. Na dzie? og?oszenia komunikatu zg?oszonych do zawodów by?o 12 uczestników. Obiecujemy, ?e bardzo dok?adnie przeanalizujemy zaistnia?? sytuacj? i postaramy si? z niej wyci?gn?? stosowne wnioski, a wszystkim mi?o?nikom szybkiej jazdy zaproponowa? kolejny, bardziej dogodny termin.

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY 2 EDYCJA (wpis z dnia 6.03.2018)

Serdecznie zapraszamy na kolejn? edycj? zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. Zawody odb?d? si? 17 marca od godz. 8.00 na terenie bydgoskiego kartodromu. Zapraszamy wszystkich posiadaczy pojazdów - wystarczy kask i ch?? rywalizacji.

Formularz zg?osze?

Lista uczestników

Regulamin imprezy

W razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontakt telefoniczny (52 3226246) lub za pomoc? poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

DO ZOBACZENIA!!!

 

postheadericon Walne Zebranie Sprawozddawczo-Wyborcze (wpis z dnia 2.03.2018)

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 1 marca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wybroczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 17 marca o godz. 16.00 w I terminie oraz 16.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20.06.1997 (Dz. Ustaw 2012 r., poz. 1137 z pó?niejszymi zmianami) nowe osoby kandyduj?ce do w?adz AB (Zarz?d i Komisja Rewizyjna) obowi?zani s? najpó?niej do chwili zg?oszenia kandydatury do przed?o?enia Prezydium Walnego Zebrania o?wiadczenia o niekaralno?ci.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczy Cz?onków tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

2.      Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.      Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.      Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.      Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.      Wybory Komisji:

       - Mandatowo-Skrutacyjnej

       - Wyborczej

       - Uchwa? i Wniosków

7.    Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.  Sprawozdanie Zarz?du AB za lata 2014 – 2017 oraz sprawozdanie finansowe za 2017 i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9.      Udzielenie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi

10.  Dyskusja

11.  G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2017

12.  Zg?oszenie przez Komisj? Wyborcz? kandydatów do w?adz AB

13.  Wybory do w?adz AB

14.  Przerwa

15.  Og?oszenie wyników wyborów przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

16.  Wolne g?osy i wnioski

17.  Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

18. Zamkni?cie obrad

 

W dniu 17 lutego Automobilklub Bydgoski zorganizowa? na bydgoskim kartodromie zawody Bydgoski Mistrz Kierownicy. W imprezie wystartowa?o 42 zawodników. Poni?ej podajemy wyniki poszczególnych przejazdów oraz klasyfikacj? zawodów:

Przejazd 1 generalka

Przejazd 2 generalka

Wyniki klasa S1400

Wyniki klasa S1600

Wyniki klasa S1800

Wyniki klasa S2400

Wyniki klasa WRC

Wyniki klasyfikacja GENERALNA.

Serdecznie zapraszamy te? na kolejn? edycj? zawodów, która odb?dzie si? w dniu 17 marca. Szczegó?y niebawem.

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY - ZAPRASZAMY PO D?UGIEJ PRZERWIE (wpis z dnia 6.02.2018)

Po do?? d?ugiej przerwie serdecznie zapraszamy na zawody z cyklu Bydgoski Mistrz Kierownicy. Impreza odb?dzie si? 17 lutego na bydgoskim kartodromie. Formu?a zawodów pozostaje bez zmian - zapraszamy wszystkich posiadaczy pojazdów do udzia?u. Jedynym dodatkowym warunkiem jest posiadanie i jazda w kasku. Mamy nadziej? ?e uczestnicy b?d? mogli podszkoli? umiej?tno?ci prowadzenia swojego pojazdu a dodatkowo porówna? si? z innymi uczestnikami. Planujemy krótki trening (zapoznanie z torem) i po odprawie trzy przejazdy próby sprawno?ci. Pomiar czasu jak zawsze przeprowadzi firma GROS wi?c b?dzie mo?na na bie??co w internecie podgl?da? czasy przejazdu swoich rywali:-) Dla zwyci?zców klas przewidujemy nagrody honorowe w postaci pucharów.

REGULAMIN IMPREZY

Zg?oszenia nale?y dokona? poprzez formularz elektroniczny

ZG?OSZENIE

LISTA UCZESTNIKÓW

Serdecznie zapraszamy i mamy nadziej? do zobaczenia!!!