Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 11 marca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 26 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

 

       1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

- cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2018 rok

- uzupe?nienie wpisów PKD do KRS

2.     Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.     Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Uchwa? i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.     Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2018

9.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. wyniku finansowego Klubu za 2018

10. Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12. Dyskusja nad projektem uchwa?y

13. G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2018

14. Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15. Przedstawienie propozycji uzupe?nienia wpisów PKD do KRS

16. Podj?cie uchwa?y dot. uzupe?nienia wpisów PKD do KRS

17. Wolne g?osy i wnioski

        18. Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

        19. Zamkni?cie obrad


 

 

postheadericon NIE ?YJE PREZES HONOROWY AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO ROMUALD PILACZY?SKI

Ze smutkiem ingormujemy, ?e w dniu 11 lutego zmar? wieloletni Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia, Pan Romuald Pilaczy?ski. Od pocz?tku swojej kariery zawodowej zwi?zany z Automobilklubem Bydgoskim, w którym pe?ni? funkcje Sekretarza Zarz?du i Prezesa. Jego wk?ad w rozwój Klubu doceniony zosta? przez Walne Zebranie Cz?onków, które nada?o mu tytu? Prezesa Honorowego.

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 15 lutego o godz. 12.45 na Cmentarzu Parafii Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa na Ludwikowie.

??cz?c si? w bólu z najbli?szymi, sk?adamy kondolencje.

CZE?? JEGO PAMI?CI!!!

 

postheadericon WESO?YCH ?WI?T!!!

ZDROWYCH WESO?YCH I RADOSNYCH ?WI?T BO?EGO NARODZENIA ORAZ WSZELKIEJ POMY?LNO?CI W NADCHODZ?CYM 2019 ROKU ?YCZ? ZARZ?D I PRACOWNICY AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO!!!

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY 3.11.2018 (wpis z dnia 29.10.218)

Serdecznie zapraszamy na kolejn? ods?on? zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. Impreza odb?dzie si? 3 listopada od godz. 8.00 na bydgoskim kartodromie. Zapraszamy wszystkich posiadaczy samochodów - wystarczy auto z wa?nym badaniem technicznym i polis? OC, kask i ch?? sprawdzenia swoich umiej?tno?ci z innymi uczestnikami. Dla zwyci?zców klas i klasyfikacji generalnej organizator ufundowa? puchary. Zapewniamy wiele sportowych emocji i super atmosfer?. Bardzo prosimy o punktualne przybycie poniewa? przed startem przeprowadzone zostanie badanie g?o?no?ci (zgodne z regulaminem obiektu). Zg?oszenia do zawodów mo?na dokona? poprzez formularz internetowy

ZG?OSZENIE

LISTA UCZESTNIKÓW

REGULAMIN ZAWODÓW

W razie jakichkolwiek pyta? prosimy i kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 523226246 lub bezpo?rednio w siedzibie Klubu.

ZAPRASZAMY!!!

 

postheadericon WALKA O TYTU?Y MITRZOWSKIE W OPONEO MISTRZOSTWACH POLSKI RALLYCROSS (wpis z dnia 11.10.2018)

Ju? w najbli?szy weekend zawodnicy reprezentuj?cy nasz Klub wystartuj? w Toruniu w fina?owej rundzie Oponeo Mistrzostwach Polski Rallycross. Dawid Struensee walczy o tytu? Wicemistrza Polski w najmocniej obsadzonej klasie Supernational a Kamil Wysocki o czo?owe pozycje w RWD CUP. Emocji na pewno nie zabraknie. Trzymajcie kciuki! Gdyby kto? mia? ochot? kibicowa? na ?ywo to zawody rozpoczynaj? si? w sobot? oko?o godz. 11.00.