Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon Wysokość składki członkowskiej na 2023 rok

Informujemy, że Zarząd Automobilklubu Bydgoskiego na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2023 roku ustalił wysokość składki członkowskiej w roku 2023 na 90 zł. Dodatkowo ustalono, że od dnia 25 stycznia w każdą środę miesiąca (bez dni świątecznych) w godzinach 15.00 - 18.00 biuro Klubu będzie otwarte i będzie można wypić kawę, herbatę a przy okazji załatwić wszelkie klubowe sprawy.

Serdecznie zapraszamy.

 

postheadericon Biuro Klubu nieczynne

Informujemy, że w miesiącach lipcu i sierpniu biuro Automobilklubu Bydgoskiego będzie nieczynne. W sprawach klubowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 505 060 222. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 14 marca 2022 roku, zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 29 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu, protokó? z poprzedniego zebrania oraz projekty uchwa? znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

 

1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

- cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2021 rok oraz podj?cie innych uchwa?

2.     Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.     Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Uchwa? i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.     Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2021

9.     Przedstawienie wyniku finansowego Klubu za 2021

10. Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz innych uchwa?

12. Dyskusja nad projektem uchwa?

13. G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2021 i innych uchwa?

14. Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15. Wolne g?osy i wnioski

16. Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

17. Zamkni?cie obrad

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 15 czerwca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o ponownym zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 30 czerwca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

 

1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

- cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2019 rok

2.     Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.     Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Uchwa? i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.     Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2019

9.     Przedstawienie wyniku finansowego Klubu za 2019

10. Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12. Dyskusja nad projektem uchwa?y

13. G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019

14. Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15. Wolne g?osy i wnioski

16. Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

17. Zamkni?cie obrad

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego informuje, ?e w zwi?zku z og?oszonym przez Rz?d Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagro?enia epidemicznego i wprowadzonymi w zwi?zku z tym ograniczeniami podj?? decyzj? o prze?o?eniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków na inny termin. O nowym terminie poinformujemy niezw?ocznie po jego ustaleniu.

Zwracamy si? te? z serdeczn? pro?b? do cz?onków naszego Stowarzyszenia, naszych sympatyków i przyjació? - STOSUJMY SI? WSZYSYCY DO OBOWI?ZUJ?CYCH ZALECE? SANITARNYCH, DBAJMY O SIEBIE I SWOICH NAJBLI?SZYCH I STARAJMY SI? PRZETRWA? TEN TRUDNY OKRES PANDEMII OGRANICZAJ?C JAK NAJBARDZIEJ WYCHODZENIE Z DOMÓW.

Mamy nadziej? ?e ju? w nied?ugim czasie b?dziemy mogli si? razem spotka? w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!!!