Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

Po czterech rundach Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kat. Motocykli nasi klubowi koledzy zajmuj? ca?y czas bardzo wysokie miejsca. Pawe? Jakub Oleszak (AVO SIMSON i VELOCETTE LE 200) zajmuje drugie miejsce w klasie post1945 a Pawe? Krzysztof Oleszak (SHL M17 Gazela) zajmuje w klasie post1960 trzecie miejsce. Do ko?ca sezonu pozosta?y tylko dwie rundy i mamy nadziej? ?e po kilkudziesi?ciu latach przerwy zawodnicy Automobilklubu Bydgoskiego ponownie zdob?d? tytu?y mistrzowskie. W klasyfikacji klubowej zajmujemy 8 miejsce. Trzymamy kciuki za ko?cowy sukces!!!

Wyniki po czterech rundach

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy zwi?zane z motoryzacj? do udzia?u w IX Edycji Pucharu MOTO-BYDGOSZCZ. Impreza odb?dzie si? 25 maja a baza zlokalizowana b?dzie na Wyspie M?y?skiej. Przyjmowanie zg?osze? od godz. 9.00, ok. godz. 10.00 odprawa uczestników w Sali Sesyjnej Ratusza, start pierwszej za?ogi na tras? o godz. 11.00.

Tak jak co roku patronat honorowy nad rajdem obj?? Prezydent Bydgoszczy Pan Rafa? Bruski, a wspó?organiztorem imprezy jest Wydzia? Uprawnie? Komunikacyjnych Urz?du Miasta Bydgoszczy.

Od rana na Wyspie M?y?skiej planujemy wiele atrakcji dla mieszka?ców, m.in. wystaw? nowych samochodów, wystaw? samochodów zabytkowych, pokaz motoambulansu, symulatory jazdy bez zapi?tych pasów bezpiecze?stwa oraz wiele innych. Nowo?ci? w tym roku jest pokaz fryzjerstwa i makija?u - przez ca?y dzie? b?dzie mo?na skorzysta? z fachowych podpowiedzi nauczycieli i uczniów Zespo?u Szkó? nr 1.

Trasa rajdu przebiega? b?dzie ulicami Bygdoszczy oraz okolic, a uczestnicy b?d? musieli znale?? odpowiedzi na postawione przez organizatora pytania. Dodatkowo do wykonania b?d? zadania rekreacyjne oraz próba sprawno?ci jazdy która odb?dzie si? na Kartodromie PZM.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u - w razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontak telefoniczny (52 3226246) lub za pomoc? poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

postheadericon RELACJA Z I RUNDY MPPZ (wpis z dnia 30.04.2018)

Zapraszamy do przeczytania zapowiadanej wcze?niej relacji z I rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w której 5 miejsce zaj?li nasi klubowi koledzy Pawe? Oleszak oraz Pawe? Oleszak Junior.

RELACJA

 

Nasi Klubowi koledzy Pawe? Oleszak i Pawe? Oleszak Junior w miniony weekend wywalczyli 5 miejsca w kat. post 45 oraz post 60 w I Rundzie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych kat. motocykle. Serdeczne gratulacje a my co? czujemy ?e w tym sezonie b?dzie walka o podium klasyfikacji ko?cowej... Szersza relacja ju? wkrótce.

 

postheadericon WYBRANO W?ADZE KLUBU NA NOW? KADENCJ? (wpis z dnia 22.03.2018)

W dniu 17 marca w mieszcz?cym si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego Park Clubie odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybrocze Cz?onków naszego Klubu. Tradycyjnie jak co roku Zarz?d przedstawi? sprawozdanie z podejmowanych i realizowanych dzia?a?, Komisja Rewizyjna przedstawi?a sprawozdanie ze swoich prac oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Dodatkowo zgodnie z naszym statutem po trwaj?cej cztery lata kadencji nast?pi? wybór nowych w?adz Klubu. Dodatkowo w dniu wczorajszym (21.03.2018) zgodnie ze Statutem Klubu oraz regulaminem Walnego Zebrania odby?o si? pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarz?du na którym wybrano prezesa oraz osoby funkcyjne. W latach 2018-2022 poszczególne funkcje pe?ni? b?d?:

Jacek Kociszewski - Prezes

Wojciech Laskowski - Wiceprezes

Arkadiusz Niespodzi?ski - Sekretarz

Pawe? Pa?czy?ski - Skarbnik

Ryszard Cyrankowski - Cz?onek Zarz?du

Stanis?aw Kosowski - Cz?onek Zarz?du

Adam Ellert - Cz?onek Zarz?du.

Nowo wybranemi i ukonstytuowanemu Zarz?dowi ?yczymy wielu sukcesów w pracy na rzecz Klubu.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego mia?a miejsce dodatkowa uroczysto??. Po wielu latach aktywnej pracy, w tym pe?nienia funkcji Przewodnicz?cej Komisji Rewizyjnej z dzia?ania zrezygnowa?a kol. Urszula Weso?ek. Jej rezygnacja spowodowana by?a sprawami prywatnymi. W zwi?zku z tym ust?puj?cy Zarz?d wnioskowa? do Walnego Zebrania o nadanie Cz?onkostwa Honorowego Automobilklubu Bydgoskiego Urszuli Weso?ek, a obecni na zebraniu cz?onkowie podj?li jednog?o?nie uchwa?? o nadaniu Cz?onkostwa Honorowego. Z tego miejsca jeszczce raz serdecznie dzi?kujemu Uli za wiele lat pracy, za wiele ciekawych pomys?ów i podpowiedzi. Mamy nadziej?, ?e pomimo wycofania si? z aktywnego dzia?ania w Klubie b?dziemy mogli w sytuacjach tego wymagaj?cych skorzysta? w do?wiadczenia Uli Weso?ek.

Bardzo dzi?kujemy cz?onkom Klubu za udzia? w zebraniu!!!