Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego informuje, ?e w zwi?zku z og?oszonym przez Rz?d Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagro?enia epidemicznego i wprowadzonymi w zwi?zku z tym ograniczeniami podj?? decyzj? o prze?o?eniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków na inny termin. O nowym terminie poinformujemy niezw?ocznie po jego ustaleniu.

Zwracamy si? te? z serdeczn? pro?b? do cz?onków naszego Stowarzyszenia, naszych sympatyków i przyjació? - STOSUJMY SI? WSZYSYCY DO OBOWI?ZUJ?CYCH ZALECE? SANITARNYCH, DBAJMY O SIEBIE I SWOICH NAJBLI?SZYCH I STARAJMY SI? PRZETRWA? TEN TRUDNY OKRES PANDEMII OGRANICZAJ?C JAK NAJBARDZIEJ WYCHODZENIE Z DOMÓW.

Mamy nadziej? ?e ju? w nied?ugim czasie b?dziemy mogli si? razem spotka? w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!!!

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 2 marca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 24 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

 

1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

- cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2019 rok

2.     Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.     Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Uchwa? i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.     Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2019

9.     Przedstawienie wyniku finansowego Klubu za 2019

10. Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12. Dyskusja nad projektem uchwa?y

13. G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019

14. Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15. Wolne g?osy i wnioski

16. Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

17. Zamkni?cie obrad

 

postheadericon 100 LAT POLSKIEJ BYDGOSZCZY!!! (wpis z dnia 17.01.2020)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do ?wi?towania. W niedziel? b?dzie mo?na zobaczy? te? kilka pojazdów cz?onków naszego klubu. W jakiej roli, kto i gdzie nimi przyjedzie? Niespodzianka...

W poniedzia?ek poczet sztandarowy wystawiony przez nasze Stowarzyszenie b?dzie uczestniczy? w uroczysto?ciach w bydgoskiej katedrze i na Starym Rynku.
?wi?tujmy wspólnie t? wa?n? ró?nic?!!!

FILM ZACH?CAJ?CY DO WSPÓLNEGO ?WI?TOWANIA

 

postheadericon Weso?ych ?wi?t!!!

 

Przypominamy, ?e 6 grudnia wchodzi w ?ycie wa?na zmiana przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Wprowadzony zostaje obowi?zek formowania tzw. "korytarza ?ycia" oraz "jazdy na suwak". Warto zapozna? si? z nowymi zasadami i zastosowa? si? do nich.

 

Szczegó?owe informacje dotycz?ce wprowadzanych zmian mo?ecie przeczyta? na stronie Urz?du Miasta Bydgoszczy

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA O RUCHU DROGOWYM