Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon 100 LAT POLSKIEJ BYDGOSZCZY!!! (wpis z dnia 17.01.2020)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do ?wi?towania. W niedziel? b?dzie mo?na zobaczy? te? kilka pojazdów cz?onków naszego klubu. W jakiej roli, kto i gdzie nimi przyjedzie? Niespodzianka...

W poniedzia?ek poczet sztandarowy wystawiony przez nasze Stowarzyszenie b?dzie uczestniczy? w uroczysto?ciach w bydgoskiej katedrze i na Starym Rynku.
?wi?tujmy wspólnie t? wa?n? ró?nic?!!!

FILM ZACH?CAJ?CY DO WSPÓLNEGO ?WI?TOWANIA

 

postheadericon Weso?ych ?wi?t!!!

 

Przypominamy, ?e 6 grudnia wchodzi w ?ycie wa?na zmiana przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Wprowadzony zostaje obowi?zek formowania tzw. "korytarza ?ycia" oraz "jazdy na suwak". Warto zapozna? si? z nowymi zasadami i zastosowa? si? do nich.

 

Szczegó?owe informacje dotycz?ce wprowadzanych zmian mo?ecie przeczyta? na stronie Urz?du Miasta Bydgoszczy

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA O RUCHU DROGOWYM

 

postheadericon UCZESTNICY RAJDU PEKIN-PARY? W BYDGOSZCZY (wpis z dnia 1.07.2019)

Nie lada gratka dla mieszka?ców Bydgoszczy
Rajd Pekin-Pary? 2019 na Kartodromie Bydgoskim w dniach 02/03.07.2019

W dniach 02/03 lipca Bydgoszcz odwiedz? uczestnicy jednego z najstarszych przedsi?wzi?? rajdowych na ?wiecie Peking - Paris Motor Challenge 2019. Warto zarezerwowa? sobie czas w kalendarzu, by obejrze? na ?ywo ponad stuletni? histori? ?wiatowej motoryzacji.

Szykuje si? nie lada gratka dla mi?o?ników pojazdów zabytkowych. Rajd Pekin-Pary? w dniach 01-04 lipca 2019 roku zawita do Polski. Tym razem 114 zawodników startuj?cych w arcytrudnym rajdzie na wytrzyma?o?? zawita do Polski pó?nocnej. 01 lipca karawana zabytkowych samochodów wystartuje z Rygi i przejedzie przez Litw? do Polski. Trasa przez Polsk? : Miko?ajki - Bydgoszcz - Szczecin.

Najstarszy pojazd uczestnicz?cy w rajdzie to francuski Contal Mototrini Tricycle z 1907 roku prowadzony przez Antona Sr Gonnissena i nawigowany przez Hermana Jr Gelana z Belgii. W?ród pere?ek znajdziecie tak?e White MM Pullman z 1910, Chrysler B-70 z 1924, Bentley Super Sports z 1925, Sunbeam 25 HP Sport Tourer z 1928, czy Buick Coupe i Rolls Royce Phantom I z 1929.

Rajd Peking-Paris Motor Challenge 2019 rozpocz?? si? w dniu 02 czerwca w Pekinie. Uczestnicy zacz?li swoj? przygod? przed Wielkim Murem, aby nast?pnie p?dzi? przez mongolskie stepy, trudne tereny Rosji i Kazachstanu, a pó?niej przez Finlandi?, Estoni? i ?otw? dotrze? do Polski. (a dalej: Niemcy, Belgia, Francja). Ca?y rajd licz?cy ponad 13 tysi?cy kilometrów, podzielony zosta? na 36 etapów. Meta imprezy na Polach Elizejskich w Pary?u osi?gni?ta zostanie 07 lipca 2019 roku.

Ze wzgl?du na ogrom kilometrów czekaj?cych uczestników, trasa rajdu zosta?a podzielona na specjalne odcinki wahaj?ce si? d?ugo?ci? od 138 do 664 kilometrów, które maj? wyznaczone PKC (punkty kontroli czasu) oraz PKP (punkty kontroli przejazdu). Pomi?dzy nimi uczestnicy startuj? w próbach specjalnych.

 Z  Miko?ajek, uczestnicy imprezy wyrusz? w dniu 02 lipca (wtorek) ok. godz. 10,oo na tras? do Bydgoszczy i zako?cz? dzie? ok. godz. 16.3o na Kartodromie Bydgoskim PZM w Bydgoszczy przy ul. Fordo?skiej 116. Uczestnicy rajdu odb?d? tu  prób? sportow? ko?cz?c? etap bydgoski. Nast?pnego dnia tj. 03 lipca (?roda) ok. 8.30 wykonaj? w odwróconej konfiguracji na Kartodromie prób? sportow? i wyrusz? do kolejnego etapu przez ulice Bydgoszczy w kierunku Szczecina.

Program pobytu w Bydgoszczy:

02.07.2019 (wtorek)
ok. 16.30              - przyjazd pierwszych samochodów na Kartodrom,
16.3o-19.oo       - sprawno?ciowe próby sportowe,

03.07.2019 (?roda)
ok. 08.15              - przyjazd pierwszych samochodów na Kartodrom,
08.30-11.oo        - sprawno?ciowe próby sportowe,
po próbach wyjazd do Szczecina.

Zapraszamy wszystkich fanów motoryzacji na Kartodrom Bydgoski na niepowtarzaln? okazj? podziwiania klasyków motoryzacji!
Przygotowania do rajdu i jego przebieg mo?na ?ledzi? na stronie:
https://www.endurorally.com/events/the-7th-peking-to-paris-motor-challenge/

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 11 marca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 26 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszcz?cy si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

 

       1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

- cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2018 rok

- uzupe?nienie wpisów PKD do KRS

2.     Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.     Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.     Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.     Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.     Wybory Komisji:

·        Mandatowo-Skrutacyjnej

·        Uchwa? i Wniosków

7.     Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.     Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2018

9.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. wyniku finansowego Klubu za 2018

10. Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12. Dyskusja nad projektem uchwa?y

13. G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2018

14. Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15. Przedstawienie propozycji uzupe?nienia wpisów PKD do KRS

16. Podj?cie uchwa?y dot. uzupe?nienia wpisów PKD do KRS

17. Wolne g?osy i wnioski

        18. Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

        19. Zamkni?cie obrad