Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 roku zgodnie ze Statutem podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 21 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Zebranie odb?dzie si? w Park Club mieszcz?cym si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w Parku Ludowym im. W. Witosa (wjazd od ul. Piotrowskiego). Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Cz?onków tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

-         cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2016 rok

2.      Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.      Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.      Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.      Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.      Wybory Komisji:

·       Mandatowo-Skrutacyjnej

        Uchwa? i Wniosków

7.      Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.      Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2016

9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w 2016 roku oraz dot. wyniku finansowego Klubu za 2016

10.  Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12.  Dyskusja nad projektem uchwa?y

13.  G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2016

14.  Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15.  Wolne g?osy i wnioski

16.  Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

17. Zamkni?cie obrad

 

postheadericon NOWI ZAWODNICY (wpis z dnia 13.02.2017)

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e od sezonu 2017 barw naszego Klubu w sporcie samochodowym b?d? broni? nowi zawodnicy - Joanna J?drzejczak i Tomasz J?drzejczak.

Joasia wielokrotnie stawa?a na podium zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy, a w sezonie 2016 zdoby?a tytu? Wicemistrzyni klasy  Pa? w zawodach Toru?ski Mistrz Kierownicy.

Tomek zdoby? w sezonie 2014/2015 tytu? Wicemistrzowski w klasie 3 w zawodach Bydgoski Mistrz Kierownicy, a w 2016 roku wywalczy? tytu? II Wicemistrza klasy 3 zawodów Toru?ski Mistrz Kierownicy.

Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki ?eby rok 2017 by? jeszcze lepszy pod wzgl?dem sportowym. O osi?ganych wynikach b?dziemy si? starali informowa? na bie??co.

Witamy w naszej wielkiej klubowej rodzinie:-)

 

W dniach 23/25 stycznia 2017 roku Automobilklub Bydgoski przeprowadzi? kolejny kurs ratownictwa drogowego. Tym razem przeszkolili?my 15 uczniów Zespo?u Szkó? Samochodowych w Bydgoszczy. Jeste?my pewni, ?e wiedza zdobyta podczas 30 godzin zaj?? (20 teoria i 10 praktyka) pozwoli w sytuacji kryzysowej udzieli? pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Graulujemy zdanego egzaminu ko?cowego oraz ?yczymy aby zdobyta wiedza nigdy nie musia?a by? wykorzystana:-) Relacj? zdj?ciow? mo?na zobaczy? na oficjalnym profilu Klubu na FB

ZDJ?CIA

Jednocze?nie wszystkich ch?tnych do udzia?u w kursach ratownictwa drogowego zapraszamy do kontaktu z nami - osobi?cie w siedzibie Klubu w Bydgoszczy w Parku Ludowym (wjazd od ul. Piotrowskiego), telefonicznie pod numer 52 3226246 lub za po?rednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

postheadericon ?WI?TA I NOWY 2017 ROK (wpis z dnia 21.12.2016)

Zarz?d i pracownicy Automobilklubu Bydgoskiego

sk?adaj? ?yczenia zdrowych, spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia

oraz wszelkiej pomy?lno?ci

w nadchodz?cym 2017 roku!!!

 

postheadericon DAWID STRUENSEE NA GALI POLSKIEGO MTORSPORTU (wpis z dnia 19.12.2016)

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e w minion? sobot? nasz klubowy kolega - Dawid STRUENSEE odebra? na gali sportu samochodowego trofeum za zdobycie Pucharu Polski Oponeo Rallycross. Rok 2016 bezsprzecznie nale?a? do Dawida - wygra? wi?kszo?? z rozegranych rund w swojej klasie BMW E36. Serdecznie gratulujemy osi?gni?tego wyniku i cieszymy si? razem z Dawidem. BRAWO!!!