Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon POGRZEB DARIUSZA KO?ODZIEJCZYKA (wpis z dnia 12.05.2017)


Z przykro?ci? informujemy, ?e w dniu 10 maja zmar? nasz kolega i pracownik - ?.p. Dariusz Ko?odziejczyk. Pogrzeb odb?dzie si? w sobot? 13 maja o godz. 12.00 na Cmentarzu ?wi?tej Trójcy przy ul. Lotników 2. ?onie, córkom oraz rodzinie ?.p. Darka sk?adamy najszczersze kondolencje i ??czymy si? z Wami w bólu.

 

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e po wielu latach przerwy nasz Klub b?dzie reprezentowany w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych w kategorii motocykli. Od 19 do 21 maja w Mi?sku Mazowieckim i okolicach odb?dzie si? I Runda MPPZM - XXII Mazowiecki Rajd Weteranów Szos "MAGNET" 2017. W imprezie wystartuje dwóch naszych klubowych kolegów - Pawe? Krzysztof Oleszak na motocyklu SHL M11W (rok produkcji 1967) i Pawe? Jakub Oleszak na motocyklu Pannonia T5 z 1968 roku. Ju? teraz trzymamy kciuki za dobry wynik i b?dziemy starali si? na bie??co informowa? o wynikach. POWODZENIA!!!

 

SHL M11W któr? pojedzie Pawe? Krzysztof Oleszak

 

Pannonia T5 któr? pojedzie Pawe? Jakub Oleszak

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich cz?onków Automobilklubu Bydgoskiego, sympatyków, przyjació? i ich rodziny na pierwsze spotkanie integracyjne. Spotkanie odb?dzie si? w mieszcz?cym si? w naszej siedzibie Park Clubie 25 marca o godz. 16.00. Tematem przewodnim spotkania b?d? pojazdy zabytkowe. O swojej pasji opowie Stanis?aw Kosowski. Uda?o si? nam równie? zaprosi? Pana Stefana Gruszczy?skiego - rzeczoznawc? zajmuj?cego si? w?a?nie pojazdami zabytkowymi. B?dzie te? czas na powiedzenie kilku s?ów o ubezpieczeniach pojazdów zabytkowych. Po cz??ci oficjalnej zapraszamy na "rozmowy kuluarowe" a na godz. 20.00 przygotowali?my specjaln? niespodziank? artystyczn?.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 roku zgodnie ze Statutem podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 21 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Zebranie odb?dzie si? w Park Club mieszcz?cym si? w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w Parku Ludowym im. W. Witosa (wjazd od ul. Piotrowskiego). Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Cz?onków tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

-         cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2016 rok

2.      Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.      Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.      Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.      Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.      Wybory Komisji:

·       Mandatowo-Skrutacyjnej

        Uchwa? i Wniosków

7.      Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.      Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2016

9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w 2016 roku oraz dot. wyniku finansowego Klubu za 2016

10.  Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12.  Dyskusja nad projektem uchwa?y

13.  G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2016

14.  Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15.  Wolne g?osy i wnioski

16.  Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

17. Zamkni?cie obrad

 

postheadericon NOWI ZAWODNICY (wpis z dnia 13.02.2017)

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e od sezonu 2017 barw naszego Klubu w sporcie samochodowym b?d? broni? nowi zawodnicy - Joanna J?drzejczak i Tomasz J?drzejczak.

Joasia wielokrotnie stawa?a na podium zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy, a w sezonie 2016 zdoby?a tytu? Wicemistrzyni klasy  Pa? w zawodach Toru?ski Mistrz Kierownicy.

Tomek zdoby? w sezonie 2014/2015 tytu? Wicemistrzowski w klasie 3 w zawodach Bydgoski Mistrz Kierownicy, a w 2016 roku wywalczy? tytu? II Wicemistrza klasy 3 zawodów Toru?ski Mistrz Kierownicy.

Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki ?eby rok 2017 by? jeszcze lepszy pod wzgl?dem sportowym. O osi?ganych wynikach b?dziemy si? starali informowa? na bie??co.

Witamy w naszej wielkiej klubowej rodzinie:-)